YEY ENERJİ MÜH. DAN. İNŞ. SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ KVKK KAPSAMINDA ZİYARETÇİ, MÜŞTERİ, GERÇEK KİŞİ AYDINLATMA METNİ

            YEY Enerji Müh. Dan. İnş. San. Ve  Tic. Ltd. Şti (“Şirket”) olarak kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.
 
Bu kapsamda Şirket ve/veya Şirket’in, ziyaretçilerinin, müşterilerinin, çözüm ortağı gerçek kişilerin, tedarikçilerinin, işbirliği içinde çalıştığı kurumların çalışanlarının ve yetkililerinin, (bundan sonra sayılan bu kişiler bir arada “İlgili Kişi” olarak alınacaktır) kişisel verileri, başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun bir şekilde işlenmesine ve korunmasına özen gösteriyoruz. Şirket İş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
 
          Şirketimiz, KVKK’nin 10. maddesine ve Aydınlatma Tebliği hükümlerine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında İlgili Kişi’yi aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile İlgili Kişi’nin KVKK m. 11 kapsamında sahip olduğu hakları ve bu haklarını nasıl kullanabileceği konusunda aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.
 
 
Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.
 
Tanımlar
KVKK                                                : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
 
Kişisel veri                             : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. (Ad/soyad, TCKN, cep telefonu numarası, e-posta, iletişim adresi vb.)

Kişisel verilerin işlenmesi      : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri işleyen                            : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri kayıt sistemi                   : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri sorumlusu                      : Kişisel verilerin  işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi.
 
Açık rıza                                : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,
 
Ziyaretçi                                : Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.
 
Kişisel veri sahibi/ilgilisi        : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler.
 
 
  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
 
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile Şirketimizin faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yapılan yazılı/dijital başvurular, telefon görüşmeleri, e-mail yazışmaları, organizasyonlar dahil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda İlgili Kişi’nin onayını da alınarak vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve İştirak Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
Kişisel verilerin işlenme şartı kapsamında İlgili Kişi’nin açık rızası alınmaktadır. Şirketimiz, açık rıza alınması gereken durumlarda İlgili Kişi’ye açık rızasını belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve aydınlatmaya dayalı olarak özgür iradeyle açıklama fırsatı sunmaktadır.
 
İlgili Kişi’nin kişisel verileri, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, sözleşme ifası ve Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, İştirak Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, risk analizi süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin idari birim politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 
 
  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 
Şirketimizce; kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.
 
Kişisel veriler, Şirket faaliyetlerinin veya süreçlerinin KVKK m. 5/2,  m. 6/3 hükümlerine tabi olduğu ve İlgili Kişi’nin açık rızasını gerektirmediği haller dışında, ancak İlgili Kişi’nin açık rızası alınarak işlenmektedir.
 
  1. Kişisellerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 
Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, şirket tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, doğrudan veya dolaylı olarak grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.
 
 
 
  1. İlgili Kişi’nin Hakları ve Hakkın Kullanılması
 
İlgili Kişi, Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu YEY Enerji Müh. Dan. İnş. San. Ve  Tic. Ltd. Şti’ ne başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sayılan haklarını kullanabilmektedir;  
 
İlgili Kişiler KVKK m. 11’de yer alan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemle Şirketimize iletebileceklerdir;
   
Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.
Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebin değerlendirilebilmesi ve başvuran kişiye dönüş yapılabilmesi için ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
 
İlgili Kişi’nin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini özel yetkili vekaletname ile belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
  1. Uygulama ve Yürürlük
 
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması öncelikle KVKK ve yürürlükte bulunan ikincil düzenlemeler ve kurul kararları ile diğer mevzuat çerçevesinde düzenlenecektir. Bu düzenlemeler zaman içinde değişikliğe uğrayabileceği için Şirketimiz zaman zaman değişiklikler yaparak işbu Politikayı güncelleyebilir. Şirket olarak yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, yürürlükteki mevzuatın uygulanacağını kabul ederiz.
 
 
 
 
 
Bilgi Almak İçin
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Çerezler (cookie), yey.com.tr web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.
Çerez Aydınlatma Metni
Web Sitesi Aydınlatma Metni
KVKK Politikası

Tamam